Naujienos

Relikvijorių rinkinio iš Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios restauravimas 2020 11 11

Net ir per karantiną restauravimo dirbtuvėse darbų nesumažėjo. Šiuo metu čia baigiamas restauruoti relikvijorių rinkinys iš Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios.

Vilniaus pranciškonai konventualai savo veiklą Valkininkuose pradėjo dar 1635 m. Šiame vienuolyne jie sukaupė didelį įvairių šventųjų relikvijų rinkinį. Tik dalies jų kilmė žinoma: pavyzdžiui, šv. Ireniejaus, šv. Viktorijos ir šv. Placidos relikvijas 1730 m. vienuolynui perdavė Vilniaus vyskupas Mykolas Jonas Zenkavičius. Kai kurias relikvijas 1765 m. iš Romos galėjo atsivežti pranciškonų provincijolas, vėliau vienuolyno vyresnysis Bonaventūra Bujalskis, pargabenęs parapinėje Valkininkų bažnyčioje išsaugotą šv. kankinio Bonifaco kūną. Mediniai relikvijoriai buvo užsakyti Lietuvos skulptoriams ir priderinti prie bažnyčios vėlyvojo baroko įrangos.


1832 m. caro valdžios įsakymu pranciškonų vienuolyną uždarius, svarbiausios kultūros ir meno vertybės iš jo buvo perkeltos į dar nebaigtą statyti Valkininkų parapinę bažnyčią. Šiuo metu dauguma išlikusių relikvijorių saugoma Bažnytinio paveldo muziejuje. 2020 m. gautas finansavimas restauruoti šešias unikalias hermas (šventųjų skulptūrinius biustus su krūtinės dalyje įdėtomis relikvijomis, datuojamus XVIII a. 8 deš.) ir keturias „Apaštalų pėdas“ (prie sienos ar altoriaus tvirtintas polichromuotas plokštes su apaštalų relikvijomis). Relikvijoriai buvo praradę kai kurias drožybos detales, vietomis atšokusi polichromija, nubyrėję dažų sluoksniai, kai kur uždengti neaiškios kilmės dažais.

Sakralaus meno vertybes restauruoja polichromuoto medžio specialistai Greta Žičkuvienė ir Rolandas Vičys.

Restauravimo projekto rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Lietuvos kultūros taryba.
Rėmėjai

Vilniaus Akivyskupija Kelno arkivyskupija   Kultūros paveldo departamentas  Lietuvos kultūros taryba balthaus

Informaciniai rėmėjai

       LRT   delfi.lt    bernardinai.lt    We love Lithuania